Pähkinänsärkijä 2010Lue Sisko Savonlahden SVS:n joulukuussa esitetystä Pähkinänsärkijästä kirjoittama artikkeli, joka ilmestyi vuoden 2011 ensimmäisessä Pinni-lehdessä (hius- ja kauneusalan erikoisammattilehti). Kuvat Mikko Kuivalainen.

Lumiprinsessoja ja pikkuhiiriä (artikkeli pdf:nä)
Valokuvia

 

 

R Y T M I N E N
V O I M I S T E L U
&
 B A L E T T I 

e s i t t i v ä t   y h d e s s ä
k l a s s i s e n   s a d u n

P Ä H K I N Ä N S Ä R K I J Ä

14.   j o u l u k u u t a 
E s p o o n
K u l t t u u r i k e s k u k s e n
l o p p u u n m y y d y s s ä 

L o u h i s a l i s s a !